เกี่ยวกับเรา

เลิศด้วยปัญญา
เจริญด้วยจิตใจ
ประเสริฐด้วยการกระทำ

สาส์นจากผู้อํานวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะได้แบ่งปันความคิด ความตั้งใจในทางจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลกับท่านทั้งหลาย

เราเชื่อเสมอว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น การจัดการศึกษาสามารถทำได้หลายรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเสริมให้การจัดการเรียนการสอนทำได้อย่างซับซ้อนมากขึ้น แต่ปัญหายังคงอยู่ที่ว่า เราจะจัดการศึกษาให้เยาวชนของเราอย่างไร เราควรสอนเรื่องศีลธรรม ความเชื่อ คุณค่าและคุณลักษณะที่สำคัญอะไรบ้าง ความรู้และทักษะใดจะนำผู้เรียนไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

นักเรียนต้องเรียนรู้ความคิดรวบยอดและทักษะสำคัญของแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวของนักเรียน และเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาต่อในระดับสูง และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนสำคัญทั้งสำหรับเรียนรู้เป็นหลักสูตรวิชาและช่วยเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู

ความสามารถทางการวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราหรือในโลกกว้างได้อย่างมีวิจารณญาณ และรู้จักหาทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา การอยู่อย่างสุขสงบของบุคคลต้องอาศัยคุณธรรม จริยธรรมมากำกับการดำเนินชีวิตของตน นักเรียนจะได้รับการกล่อมเกลาให้มีความซื่อสัตย์ มีเมตตา กรุณา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความกตัญญู มานะ อดทน และคุณธรรมอื่นๆอีกทุกช่วงวัย คุณธรรมเหล่านี้จะช่วยนำทางให้นักเรียนอยู่อย่างพอใจในตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลแน่ใจว่าทางโรงเรียนจะสร้างนักเรียนที่

“เลิศด้วยปัญญา เจริญด้วยจิตใจ ประเสริฐด้วยการกระทำ”

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลมุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็นพลโลกที่ดี ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
มีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกได้

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 ด้วยความเชื่อว่าการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นแบบนี้ จะทำให้โรงเรียนสามารถสั่งสอนฟูมฟักนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดช่วง ด้วยตระหนักดีว่านักเรียนในแต่ละช่วงวัยจะมีระยะวิกฤติของพัฒนาการทางการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำหลักสูตรการศึกษา จัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนและบุคลากร รวมถึงวางแผนงานเพื่อบ่มเพาะส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยและเปลี่ยนผ่านการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างราบรื่นและดีที่สุด

โรงเรียนจัดการศึกษาแบบให้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย ซึ่งจะสามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้ เติบโต ค้นคว้า และเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ รวมถึงพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์ และรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจของตนเอง

โรงเรียนมุ่งเน้นสร้างคุณค่าทางจริยธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีเมตตา ความน่าเชื่อถือ ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน ความกล้าหาญ ความอุตสาหะพยายาม ซึ่งนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณค่าเหล่านี้ผ่านการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น นอกจากนี้นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ความมั่นใจในตนเอง และทักษะการควบคุมตนเอง และด้วยคุณค่าทางจริยธรรมเหล่านี้ โรงเรียนเชื่อว่านักเรียนจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม นักเรียนเรียนรู้ว่าในทุกๆสังคมจะมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่สมาชิกที่ดีจะต้องปฏิบัติตาม และนักเรียนยังรู้ว่าการเป็นพลเมืองดีตามแนวคิดประชาธิปไตยนั้น ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งโรงเรียนยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุด

พันธกิจ

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนพัฒนาเป็นพลโลกที่มีความมั่นใจในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะและความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งโรงเรียนจะทำพันธกิจนี้ให้สำเร็จได้โดยการจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่ทันสมัยควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี มีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูง พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
  ความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความยุติธรรม 
 1. เป็นผู้มีความคิดวิจารณญาณ ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ
  เชิงมโนทัศน์ หลักการและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 1. เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการค้นคว้าทางวิชาการ
  มีความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
 1. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาอย่างคล่องแคล่ว รวมถึงมีความสามารถในทางเทคโนโลยี
 1. เป็นพลเมืองโลกที่เปิดใจกว้าง มีความเข้าใจคุณค่าของความรักชาติและวัฒนธรรมของตน และเคารพคุณค่าและวัฒนธรรมของผู้อื่น
 1. เป็นผู้ที่มีความคิดไตร่ตรองและสร้างความสมดุลในตน
  มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และสามารถใช้ชีวิตในโลกที่มีการพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรักในการเรียนรู้