เกี่ยวกับเรา

เลิศด้วยปัญญา
เจริญด้วยจิตใจ
ประเสริฐด้วยการกระทำ

สาส์นจากผู้อํานวยการโรงเรียน

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 5 ด้วยความเชื่อว่าการจัดการศึกษาเช่นนี้ จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และร่างกาย การศึกษาเป็นมากกว่าชุดการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความรู้และทักษะต่าง ๆ สำหรับ TIS นั้นให้ความสำคัญถึงแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวม ปรัชญาการสอนและการเรียนรู้ของโรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ได้แก่ Phenomenon-Based Learning โดย Phenomenon-Based Learning เป็นวิธีการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ที่นำเอาโครงการสหสาขาวิชาชีพมาประยุกต์ใช้เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง, การเรียนรู้รายบุคคลผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยแนวทางการจัดการศึกษานี้ช่วยให้นักเรียนสามารถนำทักษะทางด้านวิชาการและเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์รอบตัว มาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับเพื่อน ๆ ในการทำงานที่มีความซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงการนำทักษะและเนื้อหาทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พวกเขายังได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง โรงเรียนช่วยสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักมีวินัยในตนเอง การชี้นำตนเอง และการมีแรงจูงใจในตนเอง ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถึงความมีน้ำใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความรับผิดชอบ ในที่สุด โรงเรียนได้กำลังพัฒนาพลเมืองโลกที่มีความสามารถหลากหลายและเป็นพลเมืองที่ช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลมุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็นพลโลกที่ดี ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
มีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกได้

ปรัชญาการศึกษา

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 5 ด้วยความเชื่อว่าการจัดการศึกษาเช่นนี้ จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และร่างกาย การศึกษาเป็นมากกว่าชุดการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความรู้และทักษะต่าง ๆ สำหรับ TIS นั้นให้ความสำคัญถึงแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวม ปรัชญาการสอนและการเรียนรู้ของโรงเรียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ได้แก่ Phenomenon-Based Learning โดย Phenomenon-Based Learning เป็นวิธีการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ที่นำเอาโครงการสหสาขาวิชาชีพมาประยุกต์ใช้เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง, การเรียนรู้รายบุคคลผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยแนวทางการจัดการศึกษานี้ช่วยให้นักเรียนสามารถนำทักษะทางด้านวิชาการและเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์รอบตัว มาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับเพื่อน ๆ ในการทำงานที่มีความซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงการนำทักษะและเนื้อหาทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พวกเขายังได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง โรงเรียนช่วยสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักมีวินัยในตนเอง การชี้นำตนเอง และการมีแรงจูงใจในตนเอง ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถึงความมีน้ำใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความรับผิดชอบ ในที่สุด โรงเรียนได้กำลังพัฒนาพลเมืองโลกที่มีความสามารถหลากหลายและเป็นพลเมืองที่ช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

พันธกิจ

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนพัฒนาเป็นพลโลกที่มีความมั่นใจในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะและความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งโรงเรียนจะทำพันธกิจนี้ให้สำเร็จได้โดยการจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่ทันสมัยควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี มีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูง พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
  ความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความยุติธรรม 
 1. เป็นผู้มีความคิดวิจารณญาณ ประยุกต์ใช้ความเข้าใจ
  เชิงมโนทัศน์ หลักการและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 1. เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการค้นคว้าทางวิชาการ
  มีความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
 1. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษาอย่างคล่องแคล่ว รวมถึงมีความสามารถในทางเทคโนโลยี
 1. เป็นพลเมืองโลกที่เปิดใจกว้าง มีความเข้าใจคุณค่าของความรักชาติและวัฒนธรรมของตน และเคารพคุณค่าและวัฒนธรรมของผู้อื่น
 1. เป็นผู้ที่มีความคิดไตร่ตรองและสร้างความสมดุลในตน
  มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และสามารถใช้ชีวิตในโลกที่มีการพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรักในการเรียนรู้