หลักสูตร

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 5

หลักสูตรตามระบบการศึกษาอเมริกันที่แบ่งระดับชั้นเป็นเกรด

การจัดระดับชั้นที่เหมาะสมตามวัย

TIS รับสมัครนักเรียน โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นที่เหมาะสมตามวัยของนักเรียนดังนี้:

  • Preschool/ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3
  • Primary School: ระดับชั้น เกรด 1-2 (6-11 ปี)

*ปัจจุบันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 5

ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรของโรงเรียนพัฒนาโดยนักการศึกษาและผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ทั้งระบบการศึกษาไทยและนานาชาติ โดยยึดหลักปรัชญาธรรมชาตินิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม ปรัชญาประชาธิปไตยนิยม ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน Common Core Curriculum ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

 

“การศึกษาคือหนทางไปสู่อนาคต วันพรุ่งนี้เป็นของคนที่เตรียมพร้อมในวันนี้”

Malcolm X
Graduate

หลักสูตรปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้เด็ก
ได้รับความสำเร็จ รู้สึกปลอดภัย อบอุ่นมั่นคง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความเข้าใจ 
เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผลสูงสุด มองการเรียนรู้ว่ามีคุณค่าและเป็นรางวัลสำหรับตน และเรียนรู้ที่จะทำงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนด้วยความสุข สนุกสนาน

หลักสูตรประถมปีที่ 1-5 เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคิดคำนวณ การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณในช่วงวัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

เราช่วยคุณตอบคำถามที่คุณต้องการทราบ

ขั้นตอนแรก คือ ติดต่อทีมรับสมัครผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก

ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนโดยใช้ระบบ rolling basis ซึ่งสามารถสมัครได้ทุกเวลา เมื่อบุตรหลานของท่านผ่านการประเมิน จะได้สมัครเป็นนักเรียนของเราโดยทันที

ในชั้น Nursery – G6 ยังไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
บุคลิกและมุมมองของเด็กและผู้ปกครอง

โรงเรียนมีแนวการสอนด้วยการสอนแบบบูรณาการ คือ คิดเป็น ทำเป็น
เรียนรู้เป็น
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น และยังเสริมให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วยผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นเองโดยใช้มาตรฐานหลักสูตรของอเมริกัน (common core curriculum standards) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้ว เราจะทำเรื่องการรับรองหลักสูตรกับทาง WASC (Western Association of Schools and Colleges) ในลำดับต่อไป การทำ Accreditation จะทำได้เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนไปแล้ว 1 ปี เป็นอย่างน้อย

อาจารย์ทุกท่านจะต้องจบด้าน Education หรือต้องมี Teaching Certificate โดยอาจารย์
ทั้งหมดที่จ้างแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของภาษา

Nursery – K2 ห้องละ 20 คน มีครูต่างชาติ 1 คน ครูไทย 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน
K3 ห้องละ 20 คน มีครูต่างชาติ 1 คน ครูไทย 1 คน
G1- G5 ห้องละ 25 คน มีครูประจำชั้น ต่างชาติ 1 คน ครูไทย 1 คน
เข้ามาสอนในห้องโดยทางโรงเรียน TIS เราจัดให้มีครูประจำชั้นอย่างน้อย 2 คนทุกห้อง เพื่อที่จะได้ดูแลเด็กได้ทั่วถึง และให้คำปรึกษากับเด็กในทุกๆเรื่อง แม้จะอยู่ในชั้นโตแล้ว เพื่อให้เด็กมีที่พึ่งในการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

 

ด้านวิชาการที่เด็กจะได้เรียนจากโรงเรียน TIS นั้น เป็นมาตรฐานที่เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก แต่จุดที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนของโรงเรียน TIS คือ จะให้ความสำคัญของความเป็นอัตลักษณ์ไทย ที่จะสอนให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และสามารถปฏิบัติตนในความเป็นไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนของ TIS จะเป็นเด็กที่มีความคิดอย่างสากล กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ แต่ยันยืนหยัดดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาราวะ รู้กาลเทศะ ตามคำขวัญ สำนึกไทย สร้างไทย สู่สากล

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.