หลักสูตร

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 6

หลักสูตรตามระบบการศึกษาอเมริกันที่แบ่งระดับชั้นเป็นเกรด

การจัดระดับชั้นที่เหมาะสมตามวัย

TIS รับสมัครนักเรียน โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นที่เหมาะสมตามวัยของนักเรียนดังนี้:

  • Preschool/ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3
  • Primary School: ระดับชั้น เกรด 1-6 (6-12 ปี)

*ปัจจุบันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 6

ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรของโรงเรียนพัฒนาโดยนักการศึกษาและผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ทั้งระบบการศึกษาไทยและนานาชาติ โดยยึดหลักปรัชญาธรรมชาตินิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม ปรัชญาประชาธิปไตยนิยม ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน Common Core Curriculum ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

 

“การศึกษาคือหนทางไปสู่อนาคต วันพรุ่งนี้เป็นของคนที่เตรียมพร้อมในวันนี้”

Malcolm X
Graduate

หลักสูตรปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้เด็ก
ได้รับความสำเร็จ รู้สึกปลอดภัย อบอุ่นมั่นคง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความเข้าใจ 
เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผลสูงสุด มองการเรียนรู้ว่ามีคุณค่าและเป็นรางวัลสำหรับตน และเรียนรู้ที่จะทำงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนด้วยความสุข สนุกสนาน

หลักสูตรประถมปีที่ 1-6 เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคิดคำนวณ การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณในช่วงวัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ด้านวิชาการอื่นๆ ทั้งหม

คำถามที่พบบ่อย

เราช่วยคุณตอบคำถามที่คุณต้องการทราบ

ขั้นตอนแรก คือ ติดต่อทีมรับสมัครผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก

ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนโดยใช้ระบบ rolling basis ซึ่งสามารถสมัครได้ทุกเวลา เมื่อบุตรหลานของท่านผ่านการประเมิน จะได้สมัครเป็นนักเรียนของเราโดยทันที

ในชั้น Nursery – G6 ยังไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
บุคลิกและมุมมองของเด็กและผู้ปกครอง

โรงเรียนมีแนวการสอนด้วยการสอนแบบบูรณาการ คือ คิดเป็น ทำเป็น
เรียนรู้เป็น
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น และยังเสริมให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วยผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นเองโดยใช้มาตรฐานหลักสูตรของอเมริกัน (common core curriculum standards) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้ว เราจะทำเรื่องการรับรองหลักสูตรกับทาง WASC (Western Association of Schools and Colleges) ในลำดับต่อไป การทำ Accreditation จะทำได้เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนไปแล้ว 1 ปี เป็นอย่างน้อย

อาจารย์ทุกท่านจะต้องจบด้าน Education หรือต้องมี Teaching Certificate โดยอาจารย์
ทั้งหมดที่จ้างแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของภาษา

Nursery – K2 ห้องละ 20 คน มีครูต่างชาติ 1 คน ครูไทย 1 คน ครูผู้ช่วย 1 คน
K3 ห้องละ 20 คน มีครูต่างชาติ 1 คน ครูไทย 1 คน
G1- G6 ห้องละ 25 คน มีครูประจำชั้น ต่างชาติ 1 คน ครูไทย 1 คน
เข้ามาสอนในห้องโดยทางโรงเรียน TIS เราจัดให้มีครูประจำชั้นอย่างน้อย 2 คนทุกห้อง เพื่อที่จะได้ดูแลเด็กได้ทั่วถึง และให้คำปรึกษากับเด็กในทุกๆเรื่อง แม้จะอยู่ในชั้นโตแล้ว เพื่อให้เด็กมีที่พึ่งในการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

 

ด้านวิชาการที่เด็กจะได้เรียนจากโรงเรียน TIS นั้น เป็นมาตรฐานที่เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก แต่จุดที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนของโรงเรียน TIS คือ จะให้ความสำคัญของความเป็นอัตลักษณ์ไทย ที่จะสอนให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และสามารถปฏิบัติตนในความเป็นไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนของ TIS จะเป็นเด็กที่มีความคิดอย่างสากล กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ แต่ยันยืนหยัดดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคาราวะ รู้กาลเทศะ ตามคำขวัญ สำนึกไทย สร้างไทย สู่สากล