สนุกสนาน ลองทำสิ่งใหม่ เรียนรู้ทักษะใหม่

โปรแกรมหลักสูตรร่วม

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะมอบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด 5 ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความตระหนักรู้ในตนเองให้นักเรียน TIS ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบการศึกษาของอเมริกา แต่มีการประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมต่อความต้องการของนักเรียนทั้งทางด้านการเรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ อีกทั้งยังประยุกต์ให้เหมาะกับสังคมไทยและชุมชนโลกอีกด้วย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้กําหนดจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน (After School Activities Program) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถ (Enhancement Activities) และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ (Enrichment Activities) โดยเปิดรับสมัครทั้งเด็กในโรงเรียนและเด็กจากโรงเรียนอื่นๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถ

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และความสามารถในแต่ละวิชาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

 1. ละคร
 2. การละครของนักอ่าน
 3. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 4. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 5. นิทรรศการศิลปะ
 6. การแข่งขันกีฬา
 7. มหกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ความถนัด และความสนใจที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่มากพอในระดับชั้นของตนเองได้สร้างหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือเชิงนวัตกรรมตามความถนัดหรือความสนใจของตนเอง

 1. ดนตรี
 2. กีฬา
 3. การกล่าวสุนทรพจน์
 4. ละคร
 5. ศิลปะ
 6. การประดิษฐ์
 7. การทดลอง
 8. เทคโนโลยี

จินตนาการของคุณไร้ขีดจำกัด

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

กิจกรรมที่เปิดสอนจะสอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้เน้นความสนุกสนาน ท้าทาย ส่งเสริมให้มีความมั่นใจในตนเอง เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และรู้คุณค่าตนเองมากยิ่งขึ้น

จัดกลุ่มตามช่วงอายุของเด็ก

N-K2

2 ช่วงเวลาต่อวัน
45 นาที / ช่วงเวลา
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30

K3-G5

1 ช่วงเวลาต่อวัน
45 นาที / ช่วงเวลา
15.45 – 16:30

เข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนกับเรา

เข้าร่วมทุกคลาสหรือเลือกตามความสนใจ