เตรียมอนุบาล / ชั้นอนุบาล 1-3

เรียนรู้และสนุกไปกับเรา

เตรียมอนุบาล / ชั้นอนุบาล 1-3

เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
2-6 ปี

หลักสูตรปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้เด็ก
ได้รับความสำเร็จ รู้สึกปลอดภัย อบอุ่นมั่นคง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความเข้าใจ 
เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผลสูงสุด มองการเรียนรู้ว่ามีคุณค่าและเป็นรางวัลสำหรับตน และเรียนรู้ที่จะทำงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนด้วยความสุข สนุกสนาน

ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

เราจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กนักเรียนของเรา

นักเรียนจะมีการเติบโตที่ดีในสภาพแวดล้อมตั้งแต่การเริ่มต้นใช้ชีวิตในชุมชนนี้ มีความกระตือรือร้นกับกิจกรรมและอาชีพที่หลากหลายที่สะท้อนสังคมโดยรวมและแทรกซึมด้วยจิตวิญญาณของศิลปะ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วัฒธรรม และภาษาที ใช้ในการสื่อสาร

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง

โรงเรียนได้จัดให้มีชุมชนสำหรับครูและนักเรียน ซึ่งจะมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมรับผิดชอบซึ่งกันและกัน โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

จุดประสงค์พื้นฐานที่เน้นย้ำมีดังนี้ :

  • เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังให้มีศีลธรรมและคุณธรรม พร้อมกันไปกับการเป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในตนเองเช่นเดียวกันกับการประพฤติ ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสม รู้จักสิทธิ์ของตนเองและของผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบหน้าที่และการกระทำของตนเอง 
  • เด็กๆ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดีควบคู่กันไป ได้ความรู้ ความเข้าใจถึงความงดงามของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศไทยและต่างชาติ รวมทั้งความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของศาสนาทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติจะได้รับโอกาสพัฒนาวุฒิภาวะ ให้รู้จักมีความเคารพซึ่งกันและกัน แม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รู้จักการปรับตัว มีมรรยาทที่งดงาม รู้จักให้เกียรติและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมของชนชาติอื่น
  • นักเรียนไทยและต่างชาติจะได้มีโอกาสเรียนรู้การรู้จักให้เกียรติและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมของชนชาติอื่น
  • เด็กๆจะพัฒนาในด้านการมีมรรยาทที่งดงามและเหมาะสม

เริ่มต้นเดินทางในเส้นทางที่ถูกต้อง