ปีการศึกษา 2566-2567

การลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 
รายการเอกสารที่มอบให้ผู้ปกครองในวันสมัคร
 1. ใบสมัครให้นักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล
 2. ใบมอบตัวนักเรียน
 3. ข้อมูลประจำตัวนักเรียน
 4. บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน
 5. หนังสือยินยอม/อนุญาตให้ถ่ายภาพ และวิดีโอ เพื่อนำใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายการเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครเรียน
 1. ภาพถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ภาพถ่าย บิดา มารดา และผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 1 รูป
 3. ภาพถ่าย พี่เลี้ยง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ในกรณีเป็นผู้มารับนักเรียน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (1 ชุด)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา (1 ชุด)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา (1 ชุด)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา (1 ชุด)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (1 ชุด)
 9. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (1 ชุด)
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน / บิดา / มารดา (ถ้ามี)
 11. สำเนา Passport ของนักเรียน (เฉพาะหน้าที่แสดงการสะกดชื่อ 1 ชุด) (ถ้ามี)
 12. สำเนา Passport ของบิดา (เฉพาะหน้าที่แสดงการสะกดชื่อ 1 ชุด) (หากเป็นชาวต่างชาติ)
 13. สำเนา Passport ของมารดา (เฉพาะหน้าที่แสดงการสะกดชื่อ 1 ชุด) (หากเป็นชาวต่างชาติ)
 14. สำเนาผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิมทุกระดับชั้น (เช่น สำเนาสมุดพก อ.1 / อ.2 / อ.3)
 15. หนังสือรับรองว่าจบชั้นอนุบาล
 16. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่เลี้ยง (ในกรณีเป็นผู้มารับนักเรียน)
 17. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ในกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง)
 18. หนังสือยินยอมการเป็นผู้ปกครอง (กรณีบิดาและมารดามอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง)
หมายเหตุ
 1. เอกสารสำเนาทุกฉบับ ทางโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลขอให้บิดา มารดา และผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น
 2. โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบและเงื่อนไขใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
โปรโมชั่นหรือวันที่ลงทะเบียน