ระดับชั้น เกรด 3-6

เรียนรู้ไปกับเรา

ระดับชั้น
เกรด 3-6

เกรด 3-6
8-12 ปี

เมื่อนักเรียนเลื่อนขึ้นมาเรียนในระดับประถมปลาย มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบมากขึ้น ทักษะพื้นฐานจำเป็นต้องมีความแม่นยำและคล่องแคล่วขึ้นด้วย โดยหลักสูตรเน้นการต่อยอดฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา หลักการพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ ซึ่งผสมผสานเข้ากับทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคิดคำนวณ

ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพที่แข็งแรง พร้อมก้าวสู่ความสำเรจในชีวิตจริง

นักเรียนจะได้รับการบูรณาการกับวิชาทางภาษาและคณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดเพื่อส่งเสริมค่านิยมของสังคมไทยและการพัฒนาบุคลิกภาพ และเพื่อเชื่อมนักเรียนกับโลกภายนอกห้องเรียน

วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

หลักสูตรได้เพิ่มภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 (จีน ญี่ปุ่น และสเปน) ให้นักเรียนเลือกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเสริมประสบการณ์ตรงในการงานอาชีพ โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกงานในสหกรณ์โรงเรียน จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมใช้ความรู้ที่เรียนแล้วในงานอาชีพ

สำรวจโลกแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับเรา