ระดับชั้น เกรด 6-8

เรียนรู้ไปกับเรา

ระดับชั้น
เกรด 6-8

เกรด 6-8
11-14 ปี

นักเรียนชั้นมัธยมต้นเป็นช่วงวัยที่เข้าสู่วัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ ร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรที่จัดสำหรับนักเรียนวัยนี้จึงต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมดูแลให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม

ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

นักคิดอิสระและผู้นำที่มีวุฒิภาวะ
ในอนาคตของพวกเรา

หลักสูตรเน้นการพัฒนาความมั่นใจในตนเอง ศักยภาพทางวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนเรียนรู้กระบวนวิธีการเรียน เช่น การบันทึกย่อ และรวบรวมความคิดอย่างเป็นระบบ การทำวิจัย และเตรียมนำเสนอปากเปล่า การเขียนความเรียง และการตอบคำถามที่เป็นแบบอัตนัย การจัดเวลาเตรียมตัวเพื่อการสอบรายวิชาต่างๆ

รวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่จะใช้ความสามารถของตนให้เต็มที่ สำรวจความถนัด ความสนใจของตน และค้นพบศักยภาพของตนเอง ด้วยวัยที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ไม่สนใจเฉพาะตนเอง มองสังคมที่กว้างไกลออกไป ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนที่ยากมากขึ้นในระดับมัธยมปลาย

เตรียมพร้อมไล่ตามความฝันของคุณ