หลักสูตรพิเศษเฉพาะที่ TIS

โอกาสในการเติบโตที่มากขึ้น

หลักสูตรทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (Psychomotor Skills)

หลักสูตรทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (Psychomotor Skills) คือ โปรแกรมที่พัฒนาความพร้อมด้านร่างกายและทางสมองของเด็ก ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลขึ้นไปให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ให้ความสําคัญในการปูพื้นฐานทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งผลให้เกิดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีบุคลิกภาพที่ดี ทําให้สามารถเล่นกีฬาต่างๆได้ดี พัฒนาไปสู่กีฬาเฉพาะทางต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 

การเขียนโปรแกรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์

โปรแกรมเทคโนโลยีของโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลมุ่งเน้นด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล

ไม่ว่านักเรียนจะเติบโตไปเป็นนักเขียนโปรแกรมหรือไม่ก็ตาม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ เนื่องจากทักษะต่างๆ เป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท

เราได้สร้างสรรค์หลักสูตรให้ตรงตามมาตรฐานของสมาคมครูวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 และยังรวมถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ 

Entrepreneurship & Business Education

Entrepreneurship & Business Education คือ หลักสูตรธุรกิจศึกษา สอนความเป็นผู้ประกอบการ เริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงเกรด 6 เป็นหลักสูตรที่วางอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎี และกิจกรรมตามหลักสูตรของ Junior Achievement (JA) เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจระดับโลก

คุณต้องการเพิ่มพูนชุดทักษะของบุตรหลานหรือไม่

เรามีสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องมีพร้อมสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21