พบกับทีม TIS

บริการด้วยรอยยิ้ม

บุคคลของเราคือทรัพสินย์ที่ยิ่งใหญ่

บุคลากรของ TIS จบการศึกษาระดับปริญญาและมีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา 
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากแต่ละประเทศ
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้คนที่เราสมควรล้อมรอบตัวเราด้วย

ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษามากกว่า 40 ปี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

ผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย California Polytechnic State University, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผู้อำนวยการด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- ผู้บริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ

ผู้จัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประสบการณ์
- ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียน
- อุปนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน

ผศ.ดร. แม้นมาศ ลีลสัตยกุล

ผู้อำนวยการ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีการรับเอาภาษาที่สองของมนุษย์และการสอน ครู University of Illinois, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
- ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม

รองผู้อำนวยการ ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา University of Iowa, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและรองผู้อำนวยการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล

รองผู้อำนวยการ ผู้กำกับดูแลกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์:
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นายชยพล หลีระพันธ์

รองผู้จัดการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาดและบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร้าน อาหาร และการท่องเที่ยว University of Denver

นางสาวชมพลอย หลีระพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน University of Kent, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

รศ.สมจิตร วัฒนคลุ้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบการณ์
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นางประภาพันธ์ นามไพร

ผู้แทนครู
- ประกาศยนียบัตรวิชาชีพครู (การสอนประถมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Parent Representative

Parent Representative

นางสาวธัญชนกย์ บัวเล็ก

เลขาผู้อำนวยการโรงเรียน
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาในด้านการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น Anglia Rusking University, Cambridge
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้นำทางด้านวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน

ผศ.ดร. แม้นมาศ ลีลสัตยกุล

ผู้อำนวยการ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีการรับเอาภาษาที่สองของมนุษย์และการสอน ครู University of Illinois, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
- ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

ผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย California Polytechnic State University, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผู้อำนวยการด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- ผู้บริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

Mr. Gerald E. Schoen

Deputy School Director
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา University of New England, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา Bowling Green State University, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร IB Bethel University, Minnesota USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรภาวะผู้นำด้านวิชาการ Thomas Edison State University, New Jersey, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน (กำลังศึกษา) Harvard University, Massachusetts, USA

ผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม

รองผู้อำนวยการ ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา University of Iowa, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและรองผู้อำนวยการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล

รองผู้อำนวยการ ผู้กำกับดูแลกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์:
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นายชยพล หลีระพันธ์

รองผู้จัดการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาดและบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร้าน อาหาร และการท่องเที่ยว University of Denver

นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นางสาวชมพลอย หลีระพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน University of Kent, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Mr. Max

ผู้ประสานงาน ACS WASC
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาชุมชน เกียรตินิยมอันดับสอง University of East London

นางสาวธัญชนกย์ บัวเล็ก

เลขาผู้อำนวยการโรงเรียน
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาในด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น Anglia Rusking University, Cambridge
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หน้าที่ของเราคือนักเรียน

คณะอาจารย์ของโรงเรียน

Nursery

นางสาวศุภัชญา (จิ๊ฟ)

Nursery

Mrs. Chantal

Nursery

Kindergarten 1

ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิริวรรณ (ปริม)

K1

Mr. Michael (Mikey)

K1

นายเกียรติศักดิ์ (แนท)

K1 & Psychomotor Skills

Kindergarten 2

นางสาวภัทรวดี (แจน)

K2

Mr. Daniel

K2

Kindergarten 3

Ms. Charlene

K3

Ms. Wei

K3 และอาจารย์ภาษาจีน

Grade 1

นางสาวนนท์จรัส (นน)

G1

Mr. David

G1

Grade 2

นางสาวรุ้งเสาวลักษณ์ (ตั๊ก)

G2 & Psychomotor Skills

Ms. Nicole Lang

G2

Grade 3

นางสาวสายชล (กุย)

G3

Mr. Steven

G3

Mr. Evan

Psychomotor Skills

Grade 4

Ms. Lin

G4 และอาจารย์ภาษาจีน

Mr. Max

G4
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา

นายยอดเยี่ยม (ต้น)

Psychomotor Skills

Grade 6

ผศ.จิดาภา (นก)

G6

Mr. Graham

G6
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำวิชา

นางสาวยุพาพร (กุ๊ก)

บรรณารักษ์

Mr. Mike

ธุรกิจศึกษา
การเขียนโปรแกรมและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพิมพกานต์ (ฝน)

ดนตรี

พี่เลี้ยง

นางจันทร์เพ็ญ (ร่วม)

พี่เลี้ยงระดับชั้น Nursery

นางสาวพิมพ์นภัส (พิม)

พี่เลี้ยงระดับชั้น K1

นางชนิตา (อุ๊)

พี่เลี้ยงระดับชั้น K2

รากฐานของการสนับสนุน

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

รากฐานของทีมที่เเข็งแกร่ง

บุคลากรของโรงเรียน

คุณปวริศา (ปุ๋ม)

หัวหน้าธุรการและการเงิน

คุณศิริวรรณ (บุษบา)

พยาบาล

คุณประภาพันธ์ (ต้อย)

นายทะเบียน

คุณนันทภรณ์ (ป๊อปปี้)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

คุณกมลลักษณ์ (มายด์)

แอดมินและเลขารอง
ผู้จัดการโรงเรียน

Mr. Mike

ผู้บริหารการตลาด

คุณธัญชนกย์ (ฝ้าย)

เลขาผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณวัชรินทร์ (เจียง)

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

คุณอภิเชษฐ์ (เอก)

เจ้าหน้าที่ IT

คุณสุวัจน์ (เบิร์ด)

เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อม

คุณนเรศ (หนุ่ย)

ช่างซ่อมบำรุง

คุณศักดิ์ (ศักดิ์)

พนักงานขับรถ

คุณธวัฒน์ (หมึก)

พนักงานขับรถ

คุณอลิษา (หมวย)

แม่ครัว

คุณอำพันธ์ (เก๋)

แม่ครัว

คุณนุชนาถ (จีจี้)

แม่ครัว

คุณสุพรรณี (เอ๋)

แม่บ้าน

คุณสายเย็น (เบ็ญ)

แม่บ้าน

คุณสมพร (พร)

แม่บ้าน

คุณสรวุทธ (ต้อ)

คนสวน

ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา
สมัครวันนี้