พบกับทีม TIS

บริการด้วยรอยยิ้ม

บุคคลของเราคือทรัพสินย์ที่ยิ่งใหญ่

บุคลากรของ TIS จบการศึกษาระดับปริญญาและมีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา 
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากแต่ละประเทศ
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้คนที่เราสมควรล้อมรอบตัวเราด้วย

ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษามากกว่า 40 ปี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย California Polytechnic State University, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผู้อำนวยการด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- ผู้บริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ

ผู้จัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประสบการณ์
- ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียน
- อุปนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน

นายชยพล หลีระพันธ์

ผู้อำนวยการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาดและบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร้าน อาหาร และการท่องเที่ยว University of Denver

ผศ.ดร. แม้นมาศ ลีลสัตยกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีการรับเอาภาษาที่สองของมนุษย์และการสอน ครู University of Illinois, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
- ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา University of Iowa, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและรองผู้อำนวยการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล

รองผู้อำนวยการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์:
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นางสาวชมพลอย หลีระพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน University of Kent, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นางประภาพันธ์ นามไพร

ผู้แทนครู
- ประกาศยนียบัตรวิชาชีพครู (การสอนประถมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณิชชา มานะอัครกุล

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฐนลิน
ธนทัตนิธิเกียรติ

ตัวแทนผู้ปกครอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้นำทางด้านวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน

นายชยพล หลีระพันธ์

ผู้อำนวยการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาดและบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร้าน อาหาร และการท่องเที่ยว University of Denver

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย California Polytechnic State University, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผู้อำนวยการด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- ผู้บริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

Mr. Gerald E. Schoen

ครูใหญ่
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา University of New England, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา Bowling Green State University, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร IB Bethel University, Minnesota USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรภาวะผู้นำด้านวิชาการ Thomas Edison State University, New Jersey, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน (กำลังศึกษา) Harvard University, Massachusetts, USA

นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล

รองผู้อำนวยการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์:
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นางสาวชมพลอย หลีระพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน University of Kent, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นางสาวณิชชา มานะอัครกุล

รองผู้อำนวยการ

Mr. Max

รองครูใหญ่
-Masters of Education: Educational Leadership, Southeastern Oklahoma State University, USA

-Bachelor of Arts Honours in Education and Community Development, University of East London

หน้าที่ของเราคือนักเรียน

คณะอาจารย์ของโรงเรียน

Nursery

Mrs. Chantal

Nursery
Nursery

Kindergarten 1

Ms. Anzel

K1

Kru Ploy

K1

Kindergarten 2

Mr. Daniel

K2

นางสาวสุธัมมา (จอย)

K2

Kindergarten 3

Ms. Chalene

G1

Kru Grace

K3 TA

Grade 1

Ms. Sondra

G1

Kru Penny

G1 TA

Grade 2

Ms. Nicole Lang

G2

Kru Moo

G2

Grade 3

Mr. Max

G3
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา

Kru Darin

G3

Grade 4

Mr. Graham

G3-G4
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Ms. Wei

G4 และอาจารย์ภาษาจีน

Grade 6

Ms. Catherine

G6

Ms. Lin

G6 และอาจารย์ภาษาจีน

อาจารย์ประจำวิชา

Mr. Mike

ธุรกิจศึกษา
การเขียนโปรแกรมและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวยุพาพร (กุ๊ก)

บรรณารักษ์

PS

Mr. Evan

Psychomotor Skills

นายเกียรติศักดิ์ (แนท)

Art & Psychomotor Skills
Psychomotor Skills
Psychomotor Skills

พี่เลี้ยง

นางจันทร์เพ็ญ (ร่วม)

พี่เลี้ยงระดับชั้น Nursery

นางชนิตา (อุ๊)

พี่เลี้ยงระดับชั้น K2

รากฐานของการสนับสนุน

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

รากฐานของทีมที่เเข็งแกร่ง

บุคลากรของโรงเรียน

Ms. Praphaphun Nampai

นายทะเบียน

Miss Wadsana Pompitak

Miss Tanyalak Maital

Miss Walailuk Sriubon

ศุภฤกษ์

Kamonchanok Phosai (Joy)

พยาบาล

คุณอภิเชษฐ์ (เอก)

รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

คุณอัมรินทร์ (โบอิ้ง)

เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งเเวดล้อม

คุณนเรศ (หนุ่ย)

ช่างซ่อมบำรุง

คุณธวัฒน์ (หมึก)

พนักงานขับรถ

คุณกฤษกร (เผ็ด)

พนักงานขับรถ

คุณอลิษา (หมวย)

แม่ครัว

คุณนุชนาถ (จีจี้)

แม่ครัว

คุณสายเย็น (เบ็ญ)

แม่บ้าน

คุณสุพรรณี (เอ๋)

แม่บ้าน

ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา
สมัครวันนี้