พบกับทีม TIS

บริการด้วยรอยยิ้ม

บุคคลของเราคือทรัพสินย์ที่ยิ่งใหญ่

บุคลากรของ TIS จบการศึกษาระดับปริญญาและมีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา 
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากแต่ละประเทศ
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้คนที่เราสมควรล้อมรอบตัวเราด้วย

ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษามากกว่า 40 ปี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย California Polytechnic State University, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผู้อำนวยการด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- ผู้บริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ

ผู้จัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประสบการณ์
- ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียน
- อุปนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน

นายชยพล หลีระพันธ์

ผู้อำนวยการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาดและบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร้าน อาหาร และการท่องเที่ยว University of Denver

นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล

รองผู้อำนวยการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์:
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นางสาวณิชชา มานะอัครกุล

รองผู้อำนวยการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. แม้นมาศ ลีลสัตยกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีการรับเอาภาษาที่สองของมนุษย์และการสอน ครู University of Illinois, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
- ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. นฤมล ยุตาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา University of Iowa, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและรองผู้อำนวยการการศึกษา
- ผู้กำกับดูแลหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.สมจิตร วัฒนคลุ้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบการณ์
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นางสาวชมพลอย หลีระพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน University of Kent, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นางประภาพันธ์ นามไพร

ผู้แทนครู
- ประกาศยนียบัตรวิชาชีพครู (การสอนประถมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวณัฐนลิน
ธนทัตนิธิเกียรติ

ตัวแทนผู้ปกครอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้นำทางด้านวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน

นายชยพล หลีระพันธ์

ผู้อำนวยการ
- ปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาดและบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญาโท หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร้าน อาหาร และการท่องเที่ยว University of Denver

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย California Polytechnic State University, USA ประสบการณ์:
- ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผู้อำนวยการด้านอาหารและโภชนาการ
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- ผู้บริหารบริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

Mr. Gerald E. Schoen

ครูใหญ่
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา University of New England, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา Bowling Green State University, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร IB Bethel University, Minnesota USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรภาวะผู้นำด้านวิชาการ Thomas Edison State University, New Jersey, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน (กำลังศึกษา) Harvard University, Massachusetts, USA

นางสาวชูศรี กลิ่นอุบล

รองผู้อำนวยการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์:
- ที่ปรึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย
- กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานาชาติ
- รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา

นางสาวณิชชา มานะอัครกุล

รองผู้อำนวยการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นางสาวชมพลอย หลีระพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน University of Kent, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Mr. Max

รองครูใหญ่
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาชุมชน เกียรตินิยมอันดับสอง University of East London

หน้าที่ของเราคือนักเรียน

คณะอาจารย์ของโรงเรียน

Nursery

นางสาวศุภัชญา (จิ๊ฟ)

Nursery

Mrs. Chantal

Nursery

Kindergarten 1

Kru Som

K1

Mr. Michael (Mikey)

K1

Kindergarten 2

นางสาวสุธัมมา (จอย)

K2

Mr. Daniel

K2

Kindergarten 3

Ms. Wei

G1 และอาจารย์ภาษาจีน

Ms. Charlene

K3

Ms. Archielyn

K3

Grade 1

G1

Ms. Raechel

G1

Grade 2

นางสาวรุ้งเสาวลักษณ์ (ตั๊ก)

G2 & Psychomotor Skills

Ms. Nicole Lang

G2

Grade 3

Ms. Lin

G4 และอาจารย์ภาษาจีน

Mr. Pieter

G3

Grade 4

Mr. Evan

Psychomotor Skills

Mr. Max

G4
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา

Grade 6

นางสาวสายชล (กุย)

G3

Mr. Graham

G6
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ประจำวิชา

นางสาวยุพาพร (กุ๊ก)

บรรณารักษ์

Mr. Mike

ธุรกิจศึกษา
การเขียนโปรแกรมและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

PS

Mr. Evan

Psychomotor Skills

นางสาวรุ้งเสาวลักษณ์ (ตั๊ก)

G2 & Psychomotor Skills

นายเกียรติศักดิ์ (แนท)

K1 & Psychomotor Skills

พี่เลี้ยง

นางจันทร์เพ็ญ (ร่วม)

พี่เลี้ยงระดับชั้น Nursery

นางชนิตา (อุ๊)

พี่เลี้ยงระดับชั้น K2

รากฐานของการสนับสนุน

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

รากฐานของทีมที่เเข็งแกร่ง

บุคลากรของโรงเรียน

การเงิน

คุณศิริวรรณ (บุษบา)

พยาบาล

คุณประภาพันธ์ (ต้อย)

นายทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝ่ายต่างประเทศ
แอดมินและผู้บริหารการตลาด
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

คุณอภิเชษฐ์ (เอก)

รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่

คุณอัมรินทร์ (โบอิ้ง)

เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งเเวดล้อม

คุณนเรศ (หนุ่ย)

ช่างซ่อมบำรุง

คุณธวัฒน์ (หมึก)

พนักงานขับรถ

คุณกฤษกร (เผ็ด)

พนักงานขับรถ

คุณอลิษา (หมวย)

แม่ครัว

คุณนุชนาถ (จีจี้)

แม่ครัว

คุณสายเย็น (เบ็ญ)

แม่บ้าน

คุณสุพรรณี (เอ๋)

แม่บ้าน

ร่วมเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา
สมัครวันนี้